Hartlaub’s Bustard

 • Hartlaub’s Bustard. Otarda di Hartlaub,   Lissotis hartlaubii 
  Hartlaub's Bustard Adult male

  Hartlaub’s Bustard Adult male

  Otarda di Hartlaub femmina. Hartlaub's Bustard female

  Otarda di Hartlaub femmina.
  Hartlaub’s Bustard female

  Otarda di Hartlaub maschio in display Hartlaub's Bustard, male displaying

  Otarda di Hartlaub maschio in display
  Hartlaub’s Bustard, male displaying

Share Button