Yellow-billed Kite

Yellow-billed Kite, Nibbio beccogiallo,   Milvus aegyptius

Share Button